ДСТУ 3862-99 – ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ. Терміни та визначення

ДСТУ 3862—99


ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ

Терміни та визначення

ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПИТАНИЕ

Термины  и  определения

PUBLIC  CATERING

Terms and definitions


Чинний  від  1999—10—01


ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ
  2. СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ

01.040.03 03.100.20

ЗМІНА №1 ДСТУ 3862-99 Громадське харчування. Терміни та визначення

Затверджено та надано чинності наказом Державного комітету України з питань технічного регу­лювання та споживчої політики від 29 жовтня 2003 р. № 185

Чинна від 2003-12-01

Обкладинка, титульний лист. Назву стандарту викласти в новій редакції: «Ресторанне господар­ство. Терміни та визначення».

Перша сторінка. Назву стандарту викласти в новій редакції: українською мовою — «Ресторанне господарство. Терміни та визначення», російською мовою — «Ресторанное хозяйство. Термины и оп­ределения», англійською мовою — «The catering trade. Terms and definitions».

Пункти 1.1; 1.2. Замінити словосполучення «громадського харчування» на «ресторанного госпо­дарства».

По всьому тексту стандарту абревіатуру «ГХ» замінити на «РГ», а «ОП» на «РХ».

Пункти 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.4. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13 викласти в новій редакції:4.1 ресторанне господарство; РГВид економічної діяльності суб’єктів господарсь­кої діяльності щодо надання послуг відносно за­доволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього.Примітка. Суб’єкти господарської діяльності здійснюють діяльність у ресторанному господарстві через заклади РГресторанное хозяйство РХВид экономической деятельности субъектов хо­зяйственной деятельности по предоставлению услуг относительно удовлетворения потребнос­тей потребителей в питании с организацией до­суга или без него.Примечание. Субъекты хозяйственной деятельности осуще­ствляют деятельность в ресторанном хозяйстве через заведе­ния РХ
4.2 продукція власного виробництва РГКулінарна продукція, хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби, що їх виробляє і продає заклад РГпродукция собственного производства РХ Кулинарная продукция, хлебобулочные и муч­ные кондитерские изделия, производимые и продаваемые заведением РХ
4.7 закупний товарТовар, що його купує заклад РГ на перепродаж споживачам без кулінарного оброблянняпокупной товарТовар, приобретаемый заведением РХ с целью перепродажи потребителям без кулинарной об­работки
4.8 заклад РГОрганізаційно-структурна одиниця у сфері РГ, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організуєзаведение РХОрганизационно-структурная единица в сфере РХ, которая осуществляет производственно-тор­говую деятельность: вырабатывает и/или доготовляет,
споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організувати дозвілля споживачів.Примітка. Заклад РГ розміщується в окремій капітальній будівлі або спеціально обладнаному приміщенні іншої ка­пітальної або некапітальної споруди виробничих під­приємств, установ, навчальних, лікувальних, оздоровчих закладів, готелів, магазинів, закладів культури, або у ваго­нах залізничного, салонах авіа-, авто- та водного транспор­ту тощопродает и организовывает потребление продукции собственного производства и покупных товаров, может организовывать досуг потребителей.Примечание. Заведение РХ размещается в отдельном капи­тальном здании или в специально оборудованном помещении другого капитального или некапитального здания производ­ственных предприятий, учреждений, учебных, лечебных, оздо­ровительных заведений, гостиниц, магазинов, заведений куль­туры или в вагонах железнодорожного, салонах авиа-, авто-и водного транспорта и т.д.
5.1 тип закладу РГСукупність загальних характерних ознак вироб­ничо-торговельної діяльності закладу РГтип заведения РХСовокупность общих характерных признаков про­изводственно-торговой деятельности заведения РХ
5.2 клас закладу РГСукупність відмінних ознак закладу певного типу, яка характеризує рівень вимог до про­дукції власного виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організування обслугову­вання та дозвілля споживачів.Примітка. За ступенем комфорту, рівнем обслуговування і обсягом надаваних послуг  ресторани і бари поділяють на три класи: люкс, вищий і першийкласс заведения РХСовокупность отличительных признаков заведе­ния определенного типа, характеризующая уро­вень требований к продукции собственного произ­водства и покупных товаров, условий их потреб­ления, организации обслуживания и досуга по­требителей.Примечание. За степенью комфорта, уровнем обслуживания и объемом предоставляемых услуг рестораны и бары подразде­ляются на три класса: люкс, высший и первый
5.4 спеціалізований заклад РГЗаклад будь-якого типу з визначеним асорти­ментом продукції власного виробництваспециализированное заведение РХЗаведение любого типа с определенным ассорти­ментом продукции собственного производства
5.5 ресторанЗаклад РГ з різноманітним асортиментом про­дукції власного виробництва і закупних товарів, високим рівнем обслуговування і комфорту у поєднанні з організуванням відпочинку і доз­вілля споживачів:Примітка. «Ресторан» від франц. «restaurants» — укріплю-вальний, відновлювальний За часом обслуговування ресторани поділяються на: швид­кого обслуговування і звичайні; за методами обслуговуван­ня – обслуговування офіціантами і самообслуговування. Розрізняють спеціалізовані ресторани: рибний ресторан, ресторан національної кухні тощоресторанЗаведение РХ с разнообразным ассортиментом продукции собственного производства и покупных товаров, высоким уровнем обслуживания и ком­форта в сочетании с организацией отдыха и до­суга потребителей.Примечание. «Ресторан» от франц. «restaurants» — укрепля­ющий, восстанавливающий По времени обслуживания рестораны делятся на: быстрого об­служивания и обычные; за методами обслуживания — обслу­живания официантами и самообслуживания. Различают специализированные рестораны: рыбный ресторан, ресторан национальной кухни и т.д.
5.6 кафеЗаклад РГ з широким асортиментом страв не­складного приготування, кондитерських ви­робів і напоїв, в якому застосовують самообс­луговування або обслуговування офіціантами.Примітка. Розрізняють спеціалізовані кафе: кафе-конди­терська, кафе-морозиво, кафе-молочне тощокафеЗаведение РХ с широким ассортиментом блюд несложного приготовления, кондитерских изделий и напитков, в котором применяется самообслужи­вание или обслуживание официантами.Примечание. Различают специализированные кафе: кафе-кон­дитерская, кафе-мороженое, кафе-молочное и т.д.
Пункт 5.6 вилучити синонім «кав’ярня»
5.7 барЗаклад РГ, в якому алкогольні, безалкогольні, змішані напої та страви до них і закупні товари продають через барну стойку.Примітка. Розрізняють спеціалізовані бари: винний, пивний, молочний, вітамінний, коктейль-бар тощобарЗаведение РХ, в котором продажа алкогольных, безалкогольных, смешанных напитков и блюд к ним, а также закупных товаров осуществляется через барную стойку.Примечание. Различают специализированные бары: винный, пивной, молочный, витаминный, коктейль-бар и т.д.
5.8 закусочна; шинокЗаклад РГ самообслуговування, де переважає асортимент гарячих і холодних закусок, страв нескладного приготування, призначений для швидкого обслуговування споживачів.Примітка. Розрізняють спеціалізовані закусочні: «Галушки», «Куліш», “Деруни», «Сосиски», «Млинці», «Пиріжки», «Чебу­реки», «Шашлики», «Вареники», «Пельмені», «Піцерія» тощозакусочнаяЗаведение РХ самообслуживания с преобладаю­щим ассортиментом горячих и холодных заку­сок, блюд несложного приготовления, предназ­наченный для быстрого обслуживания потреби­телей.Примечание. Различают специализированные закусочные: «Галушечная», «Кулишная», «Дерунная», «Сосисочная», «Блинная», «Пирожковая», «Чебуречная», «Шашлычная», «Ва­реничная», «Пельменная», «Пиццерия» и т.д.
5.9 їдальняЗаклад РГ для обслуговування певного контин­генту споживачів з різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закупних то­варів, в якому страви можуть надавати у виг­ляді скомплектованих раціонів харчування.Примітка. Функціонує, як правило, за місцем роботи спожи­вачів, у навчальних закладах, військових підрозділах, ліку­вальних та оздоровчих закладах, відділеннях лікарень, зак­ладах соціальної підтримки малозабезпечених верств насе­лення тощо. В їдальнях можуть функціонувати зали оздоровчого, ліку­вального та лікувально-профілактичного призначення. В якості спеціалізованих їдалень розрізняють дієтичні їдальністоловаяЗаведение РХ для обслуживания определенного контингента потребителей с разнообразным ас­сортиментом продукции собственного производ­ства и покупных товаров, в котором еда может предоставляться в виде скомплектованных ра­ционов питания.Примечание. Функционирует, как правило, за местом работы потребителей, в учебных заведениях, военных подразделени­ях, лечебных и оздоровительных заведениях, отделениях больниц, заведениях социальной поддержки малообеспечен­ных слоев населения и т.д. В столовых могут функционировать залы оздоровительного, лечебного и лечебного-профилактического назначения. В качестве специализированных столовых различают диети­ческие столовые
5.12 кафетерійЗаклад РГ самообслуговування з асортиментом страв нескладного приготування і напоїв, торго­вельна зала якого обладнана торговельно-тех­нологічним устаткованням, призначеним для роздавання їжі.Примітка. У навчальних закладах, установах, промислових підприємствах, об’єктах роздрібної торгівлі тощо кафетерій організує споживання, як правило, через кафетерійну стойкукафетерийЗаведение РХ самообслуживания с ассортимен­том блюд несложного приготовления и напитков, торговый зал которого оборудован торгово-технологическим оборудованием, предназначенным для раздачи еды.Примечание. В учебных заведениях, учреждениях, промыш­ленных предприятиях, объектах розничной торговли и т.д. ка­фетерий организует потребление, как правило, через кафетерийную стойку
5. 13 буфетЗаклад РГ з обмеженим асортиментом готових страв і напоїв, розміщений у спеціально облад­наному приміщенні, де їжу споживають, як пра­вило, стоячи чи продають на виносбуфетЗаведение РХ с ограниченным ассортиментом готовых блюд и напитков, размещенный в спе­циально оборудованном помещении, где еда по­требляется, как правило, стоя или продается на вынос

Абетковий покажчик українських термінів. Замінити абревіатуру «ГХ» на «РГ»; термін «громадське харчування» на «ресторанне господарство»; термін «заклад громадського харчування» на «заклад ре­сторанного господарства»; вилучити термін «кав’ярня».

Абетковий покажчик російських термінів. Замінити абревіатуру «ОП» на «РХ»; термін «обществен­ное питание» на «ресторанное хозяйство»; термін «заведение общественного питания» на «заведение ресторанного хозяйства».

(ІПС  10-2003)


1   ГАЛУЗЬ  ВИКОРИСТАННЯ

1.1   Цей стандарт встановлює терміни та визначення стосовно громадського харчу­вання.

1.2  Терміни, регламентовані в цьому стандарті, є обов’язковими для застосування в усіх видах нормативної документації, науково-технічній, довідковій та навчально-методич­ній    літературі, що належить до громадського харчування, для робіт з стандартизації, сертифікації або для використання результатів цих робіт, зокрема програмні засоби для комп’ютерних систем.

1.3  Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ, орга­нізацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-тех­нічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).


2  НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2120-93 Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 2633-94 Кондитерське виробництво. Терміни та визначення.


З  ОСНОВНІ   ПОЛОЖЕННЯ

3.1   Для  кожного поняття  встановлено один стандартизований термін. Терміни-си-ноніми подано як довідкові і вони  не є стандартизованими.  Недозволен! до вживання терміни-синоніми наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

3.2  Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що в ній містяться два (три, чотири тощо) терміни, що мають спільні терміноелементи.  В абетковому по­кажчику ці терміни подано окремо із зазначенням номера тієї самої статті.

3.3   Подані  визначення можна,  в разі потреби, змінювати,  вводити до них похідні ознаки, які розкривають значення застосовуваних термінів, зазначати об’єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Але зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.4  У стандарті як довідкові подано російські (ги)відповідники стандартизованих тер­мінів, а також визначення російською мовою.

3.5  У стандарті наведено абеткові покажчики українських термінів та російських від­повідників стандартизованих термінів.

3.6  Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні короткі форми, по­дані абревіатурою,  — світлим шрифтом, а синоніми — курсивом. Позначка про галузь застосування багатозначного терміна подана в круглих дужках. Позначка не є частиною терміна.

4 ЗАГАЛЬНІ  ПОНЯТТЯ
4.1 громадське харчування; ГХСфера   виробничо-торговельної діяль­ності, в якій виробляють і продають про­дукцію    власного виробництва та за­купні    товари, як правило, призначені для споживання на місці, з організаці­єю дозвілля або без ньогоruобщественное питание; ОПСфера производственно-торговой дея­тельности, в которой производят и про­дают продукцию собственного произ­водства и покупные товары, как пра­вило, предназначенные для потребле­ния на месте, с организацией досуга или без него
4.2 продукція власного виробництва (ГХ)Продукція,    яку    виробляють заклади громадського харчування і продають як кулінарну продукцію, булочні та борош­няні кондитерські виробиruпродукция собственного производства (ОП) Продукция, производимая в заведени­ях ОП и продаваемая как кулинарная продукция,    булочные, мучные конди­терские изделия
4,3 хлібобулочні виробиХарчовий продукт, випечений з борош­на, дріжджів, солі, води та додаткової сировини для хлібобулочних виробів (ДСТУ 2120)ruхлебобулочные изделияПищевой продукт, выпекаемый из му­ки,    дрожжей, соли, воды и дополни­тельного сырья для хлебобулочных из­делий
4.4 булочні виробиХлібобулочні вироби, випечені з пше­ничного борошна, маса яких становить 500 г і менше (ДСТУ 2120)ruбулочные изделияХлебобулочные изделия массой 500 г и менее, выпекаемые из пшеничной муки
4.5 кондитерський вирібХарчовий    продукт, переважно солод­кий на смак, з певним ароматом, різ­ний за консистенцією і формоюПримітка. Кондитерські вироби ділять на дві ос­новні групи: цукрові та борошняні (ДСТУ 2633)ruкондитерское изделиеПищевой    продукт, обладающий пре­имущественно сладким вкусом, арома­том, разнообразный по консистенции и форме Примечание. Кондитерские изделия подразде­ляются на две основные группы: сахарные и мучные
4.6 борошняний кондитерський ви­ріб (Нд борошнистий кондитерський виріб) Кондитерський виріб з борошна переваж­но з високим вмістом цукру, жиру і яєць (ДСТУ 2633)ruмучное кондитерское изделие (Нд му­чнистое кондитерское изделие)Кондитерское изделие из муки, пре­имущественно с высоким содержанием сахара, жира и яиц
4.7 закупний товарТовар, що його купує суб’єкт господа­рювання    сфери  ГХ, для  подальшого перепродажу споживачам без видозмі­нення (порціювання, нарізання, додат­кового оформлення)Примітка. Алкогольні напої, пиво, безалкогольні напої не власного виробництва, тютюнові вироби відносяться до закупних товарів незалежно від їх видозмінення в закладах ГХruпокупной товарТовар,  приобретаемый субъектом хо­зяйствования сферы ОП, с целью по­следующей перепродажи потребите­лям без видоизменения (порциониро-вания, нарезания, дополнительного офор­мления) Примечание. Алкогольные напитки, пиво, без­алкогольные напитки не собственного производ­ства, табачные изделия относятся к покупным товарам независимо от их видоизменения в за­ведениях ОП
4.8 заклад (ГХ)Організаційно-структурна статистична одиниця у сфері ГХ, яка виробляє, до-готовляє та продає кулінарну продук­цію, булочні, борошняні кондитерські вироби та закупні товариПримітка. Заклад ГХ може розміщуватись в ок­ремій капітальній будівлі або в спеціально облад­наному   для продажу їжі приміщенні іншої ка­пітальної будівлі або у вагонах залізничного, са­лонах авіз-, авто- та водного пасажирського транспортуruзаведение (ОП)Организационно-структурная статисти­ческая единица в сфере ОП,  которая вырабатывает, доготовляет и продает кулинарную продукцию, булочные, муч­ные кондитерские изделия и покупные товарыПримечание. Заведение ОП может размещаться в отдельном капитальном здании или в специ­ально оборудованном для продажи пищи поме­щении другого капитального здания или в ва­гонах железнодорожного, салонах авиа-, авто-и водного пассажирского транспорта
4.9 підприємство (ГХ)Заклад (сукупність закладів), який є са­мостійним статутним суб’єктом госпо­дарювання, має права юридичної осо­би і здійснює свою діяльність з метою одержання прибуткуruпредприятие (ОП)Заведение (совокупность заведений), являющееся самостоятельным устав­ным субъектом хозяйствования, владе­ющее правами юридического лица и осуществляющее свою деятельность с целью получения прибыли
4.10 продаж продукції власного ви­робництва та закупних товарівОперації з передавання продукції влас­ного виробництва та закупних товарів споживачам за компенсацію або без­оплатно, як правило, для споживання на місці або подальшого їх доготуван-ня, а також перепродажуruпродажа продукции собственного про­изводства и покупных товаров Операции по передаче продукции собст­венного производства и покупных това­ров потребителям за компенсацию или на безоплатной основе, как правило, для потребления на месте или последу­ющей доготовки, а также перепродажи
4.11 страва Кулінарний виріб або харчовий продукт у    натуральному    вигляді, готовий до вживання,  порціонований та оформ­лений для подавання споживачамruблюдо Кулинарное изделие или пищевой про­дукт    в натуральном виде,  готовый к употреблению,    порционированный    и оформленный для подачи потребителям
4.12 кулінарна готовністьСтан    кулінарного виробу або страви, якому    притаманні заздалегідь задані органолептичні,     структурно-механічні, фізико-хімічні, мікробіологічні показни­ки, що роблять   його придатним до вживанняruкулинарная готовностьСостояние    кулинарного изделия  или блюда, которому присущи заранее за­данные органолептические,  структур­но-механические, физико-химические, микробиологические показатели,  что делают его пригодным к употреблению
4.13 кулінарний вирібХарчовий продукт (сукупність харчових продуктів), доведений до кулінарної го­товності, але може вимагати незначно­го додаткового обробляння (охолод­ження,    розігрівання,    порціювання та оформлення)ruкулинарное изделиеПищевой продукт (совокупность пище­вых продуктов), доведенный до кулинар­ной    готовности, но может требовать незначительной дополнительной обра­ботки (охлаждение, разогрев, порционирование и оформление)
4.14 кулінарія Сукупність різноманітних способів впли­ву на харчові продукти та сировину з метою    приготування    кулінарної про­дукціїruкулинарияСовокупность различных способов воз­действия на пищевые продукты и сы­рье с целью приготовления кулинарной продукции
4.15 кулінарна продукціяСукупність страв, кулінарних виробів та кулінарних напівфабрикатівruкулинарная продукцияСовокупность блюд, кулинарных изде­лий и кулинарных полуфабрикатов
4.16 кулінарний напівфабрикатХарчовий продукт (сукупність харчових продуктів), кулінарне оброблений, але не доведений до кулінарної готовності, який використовується для подальшого виготовлення кулінарних виробівruкулинарный полуфабрикатПищевой продукт (совокупность пище­вых продуктов), кулинарно обработан­ный, но не доведенный до кулинарной готовности, который используется для дальнейшего изготовления кулинарных изделий
4.17 виробничий процес закладу (ГХ)Сукупність операцій, які забезпечують виробництво   кулінарної продукції, бу­лочних і борошняних кондитерських ви­робівruпроизводственный процесс заведения (ОП) Совокупность операций, обеспечиваю­щих производство кулинарной продук­ции, булочных и мучных кондитерских изделий
4.18 технологічний процес закладу (ГХ)Сукупність операцій, які забезпечують виробництво   кулінарної продукції, бу­лочних і борошняних кондитерських ви­робів та їх продажruтехнологический процесс заведения (ОП) Совокупность операций, обеспечиваю­щих    производство    кулинарной про­дукции, булочных и мучных кондитер­ских изделий и их продажу
4.19 раціональне харчуванняХарчування споживачів, яке організову­ється з урахуванням фізіологічних по­треб у поживних речовинах та встанов­леного режиму харчуванняruрациональное питаниеПитание потребителей, организуемое с учетом физиологических потребностей в питательных веществах и установ­ленного режима питания
4.20 дієтичне харчуванняХарчування   споживачів   з хронічними захворюваннями з   метою запобігання їх розвитку або загостренню та здоро­вих споживачів, схильних до тих чи ін­ших захворювань, з метою профілак­тикиruдиетическое питаниеПитание потребителей с хроническими заболеваниями с целью предостереже­ния их развития или обострения и здо­ровых    потребителей, склонных к тем или иным заболеваниям, с целью про­филактики
4.21 раціон харчуванняНабір рекомендованих страв і кулінар­них виробів, скомплектований за вида­ми  відповідно вимогам  раціонального харчуванняruрацион питанияНабор рекомендуемых блюд и кулинар­ных изделий, скомплектованный по ви­дам в соответствии с требованиями рационального питания
4.22 добовий раціон харчуванняРаціон харчування,  що складається із скомплектованих сніданку, обіду, полу­денка, вечеріruсуточный рацион питанияРацион питания, включающий скомплек­тованные завтрак, обед, полдник, ужин
4.23 комплексний обід [сніданок], по­луденок, [вечеря] Набір страв і кулінарних виробів, при­значених на обід [сніданок, полуденок, вечерю], складений з урахуванням ви­мог раціонального харчуванняruкомплексный обед [завтрак], [полд­ник], [ужин]Набор блюд и кулинарных изделий на обед [завтрак], [полдник], [ужин], сос­тавленный в соответствии с требова­ниями рационального питания
4.24 якість продукції власного ви­робництва (ГХ)Сукупність кількісних та якісних харак­теристик    продукції    власного вироб­ництва, які стосуються її здатності за­довольняти різні вимоги споживача, ус­тановлені та передбачувані потреби у поживних речовинах, за умови безпеки споживання для його здоров’яruкачество продукции собственного про­изводства (ОП)Совокупность количественных и качест­венных характеристик продукции соб­ственного   производства, относящихся к ее способности удовлетворять раз­ные требования потребителя, установ­ленные и предполагаемые потребно­сти в питательных веществах, при ус­ловии безопасности  потребления для его здоровья
4.25 безпека продукції (ГХ)Відсутність чинників загрози життю, шкоди здоров’ю, майну або довкіллю в процесі готування та споживання про­дукції ГХruбезопасность продукции (ОП)Отсутствие   факторов   угрозы жизни, вреда   здоровью,   собственности или окружающей среде при приговлении и потреблении продукции ОП
4.26 обсяг роздрібного товарообо­роту (ГХ)Вартісний    показник обороту закладів ГХ    від продажу та відпускання ними продукції власного виробництва та за­купних товарів безпосередньо спожи­вачам за певний період часу та на ви­значену датуruобъем розничного товарооборота (ОП) Стоимостный показатель оборота заве­дений ОП от продажи и отпуска ими продукции собственного производства и покупных товаров непосредственно потребителям за определенный период времени и на установленную дату
4.27 обсяг оптового товарообороту (ГХ)Вартісний    показник обороту закладів ГХ від продажу та відпускання ними продукції власного виробництва іншим закладам ГХ, закладам роздрібної тор­гівлі,    інших сфер діяльності, а також громадянам-підприємцям для  подаль­шого її доготування або перепродажу за певний період часу та на визначену датуruобъем оптового товарооборота (ОП) Стоимостный показатель оборота заве­дений ОП от продажи и отпуска ими продукции собственного производства другим    заведениям    ОП, заведениям розничной торговли,  иных сфер дея­тельности,  а также гражданам-пред­принимателям   для    последующей ее доготовки или перепродажи за опре­деленный период времени и на уста­новленную дату
4.28 ціна продукції власного вироб­ництва (ГХ)Грошовий    вираз вартості витрат за­кладів ГХ, пов’язаних з придбанням си­ровини, готуванням продукції власного виробництва, її відпусканням та прода­жем, обслуговуванням споживачів і за­безпеченням прибуткуruцена продукции собственного произ­водства (ОП)Денежное выражение стоимости затрат заведений ОП, связанных с приобре­тением    сырья,    приготовлением про­дукции собственного производства, ее отпуском и продажей, обслуживанием потребителей и обеспечением прибыли
4.29 націнка (ГХ)Частина    ціни на продукцію власного виробництва та закупні товари, призна­чена для покривання витрат обігу та ут­ворювання прибутків закладів ГХruнаценка (ОП)Часть цены на продукцию собственно­го    производства и покупные товары, покрывающая    издержки обращения и образующая прибыль заведений ОП
4.30 прибуток (ГХ)Форма чистого доходу, визначеного як різниця між валовим доходом ГХ і ви­тратами обігу ГХruприбыль (ОП)Форма чистого дохода, выражающаяся разницей между валовым доходом ОП и издержками обращения ОП
4.31 витрати обігу (ГХ)Сукупність усіх витрат праці та мате­ріальних ресурсів, щоб виробити та про­дати продукцію власного виробництва і закупні товари (крім вартості харчових продуктів,  продовольчої сировини, які використано   на вироблення продукції власного виробництва та закупних то-варів, отриманих за відпускними ціна­ми постачальників)ru издержки обращения (ОП)Совокупность всех затрат труда и ма­териальных ресурсов на производство и    продажу    продукции собственного производства и покупных товаров (кро­ме стоимости пищевых продуктов, про­довольственного сырья, которые ис­пользованы для изготовления продукции собственного производства и по­купных товаров, полученных по отпуск­ным ценам поставщиков)
4.32 валовий доход (ГХ)Сума всіх доходів від продажу продукції власного виробництва, закупних това­рів та інших видів діяльності закладів ГХruваловой доход (ОП) Сумма всех доходов от продажи про­дукции    собственного    производства, покупных товаров и других видов дея­тельности заведений ОП
5  ЗАКЛАДИ   ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
5.1 тип закладу (ГХ)Категорія    закладів ГХ, об’єднаних за характерними   ознаками   асортименту кулінарної продукції, контингентом спо­живачів та формами організації їх об­слуговуванняruтип заведения (ОП)Категория заведений ОП, объединен­ных по характерным  признакам ас­сортимента кулинарной продукции, кон­тингентом потребителей и формами ор­ганизации их обслуживания
5.2 клас закладу (ГХ)Сукупність відмінних ознак закладу пев­ного типу, яка характеризує ступінь на-даваних споживачам зручностей,  рі­вень та умови продажу їжі, призначеної для споживання на місціruкласс заведения (ОП)Совокупность отличительных призна­ков заведения определенного типа, ха­рактеризующая степень предоставляе­мых потребителям удобств, уровень и условия продажи еды,  предназначен­ной для потребления на месте
5.3 заготівельний цехЗаклад ГХ, призначений для централі­зованого механізованого виробництва кулінарних напівфабрикатів,  борошня­них кондитерських і булочних виробів та забезпечення  ними інших закладів ГХ та об’єктів роздрібної торгівліruзаготовочный цехЗаведение ОП, предназначенное для централизованного механизированного производства кулинарных полуфабри­катов, мучных кондитерских и булочных изделий для обеспечения ими других заведений ОП и объектов розничной торговли
5.4 спеціалізований закладЗаклад ГХ будь-якого типу з однорід­ним асортиментом страв, булочних, кон­дитерських виробів і закупних товарівruспециализированное заведениеЗаведение ОП какого-либо типа с од­нородным ассортиментом блюд, булоч­ных, кондитерских изделий и покупных товаров
5.5 ресторанЗаклад    ГХ з широким асортиментом страв складного приготування, зокрема замовних    й фірмових страв, вино-го-рілчаних,    тютюнових і кондитерських виробів, з підвищеним рівнем обслуго­вування у поєднанні з влаштуванням дозвілля споживачівruресторанЗаведение ОП с широким ассортимен­том блюд сложного приготовления, вклю­чающим заказные и фирменные блюда, вино-водочных, табачных и кондитер­ских изделий, с повышенным уровнем обслуживания  в сочетании с органи­зацией досуга потребителей
5.6 кафе; кав’ярняРізновид ресторану з обмеженим асор­тиментом страв складного приготуван­ня, широким асортиментом страв не­складного приготування,  вино-горіл-чаних напоїв, булочних, кондитерських виробів і закупних товарівruкафеРазновидность ресторана с ограничен­ным ассортиментом блюд сложного при­готовления, с широким ассортиментом блюд несложного приготовления, вино-водочных напитков, булочных, конди­терских изделий и покупных товаров
5.7 барРізновид ресторану, характерними озна­ками якого є наявність барної стойки в поєднанні з широким асортиментом ал­когольних, безалкогольних, змішаних ал­когольних та безалкогольних напоїв, за­кусок, десертів,  кондитерських та бу­лочних виробів, закупних товарівruбарРазновидность ресторана, характерными признаками которого является наличие барной стойки в сочетании с широким ассортиментом алкогольных, безалко­гольных, смешанных алкогольных и без­алкогольных напитков, закусок, десер­тов, кондитерских и булочных изделий, покупных товаров
5.8 закусочна; шинокЗаклад ГХ з обмеженим асортиментом страв нескладного приготування, при­значений для швидкого обслуговування споживачівruзакусочнаяЗаведение ОП с ограниченным ассор­тиментом блюд несложного приготов­ления, предназначенное для быстрого обслуживания потребителей
5.9 їдальняЗаклад ГХ (загальнодоступний або для обслуговування    певного    контингенту споживачів) з  різноманітним асорти­ментом страв, булочних, кондитерських виробів і закупних товарівruстоловаяЗаведение ОП (общедоступное или об­служивающее    определенный контин­гент   потребителей) с разнообразным ассортиментом блюд,  булочных,  кон­дитерских изделий и покупных товаров
5.10 дієтична їдальняРізновид їдальні з асортиментом страв дієтичного харчуванняruдиетическая столоваяСтоловая с ассортиментом блюд дие­тического питания
5. 1 1 їдальня-роздавальняРізновид їдальні з функціями відпускан­ня    виготовлених та скомплектованих іншими закладами ГХ обідів, сніданків, вечерь, а також продажу закупних то­варів Примітка. Функціює, як правило, у відділеннях лікарень, навчальних закладах, за місцем роботи споживачів, в інших місцяхruстоловая-раздаточнаяРазновидность столовой с функциями отпуска приготовленных и скомплекто­ванных другими заведениями ОП обе­дов, завтраков, ужинов, а также про­дажей покупных товаров Примечание. Функционирует, как правило, в от­делениях больниц, учебных заведениях, по месту работы потребителей, других местах
5.12 кафетерій (ГХ)Заклад ГХ з асортиментом гарячих та холодних    напоїв,    бутербродів, соків, булочних,  кондитерських виробів,  мо­лока та молочнокислих продуктівПримітка. Організовують цей заклад, як прави­ло, у продовольчих та великих непродовольчих магазинахru кафетерий (ОП)Заведение ОП с ассортиментом горя­чих и холодных напитков, бутербродов, соков, булочных, кондитерских изделий, молока и молочнокислых продуктовПримечание.    Организовывают это заведение, как правило, в продовольственных и больших не­продовольственных магазинах
5.13 буфетЗаклад ГХ, з обмеженим асортиментом страв нескладного приготування, бу­лочних і кондитерських виробів, закуп­них товарівruбуфетЗаведение ОП, с ограниченным ассор­тиментом блюд несложного приготов­ления, булочных и кондитерских изде­лий, покупных товаров
5.14 магазин кулінарних виробівЗаклад ГХ, який продає кулінарну про­дукцію, напівфабрикати, булочні і конди­терські вироби, а також деякі інші про­довольчі товариruмагазин кулинарииЗаведение   ОП, отпускающее населе­нию кулинарную продукцию, полуфаб­рикаты, булочные и кондитерские из­делия, а также некоторые продоволь­ственные товары
5.15 мережа закладів (ГХ)Сукупність закладів ГХ усіх форм влас­ності,    розташованих у певній адміні­стративно-територіальній одиниці (дер­жаві, області, місті, районі)ruсеть заведений (ОП)Совокупность заведений ОП всех форм собственности, размещенных в опре­деленной административно-территори­альной единице (государстве, области, городе, районе)
6ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА  БАЗА
6.1 виробниче приміщенняПриміщення,  де здійснюється процес виробництва   кулінарної продукції, бу­лочних і борошняних кондитерських ви­робівruпроизводственное помещениеПомещение, где осуществляется про­цесс производства кулинарной продук­ции, булочных и мучных кондитерских изделий
6.2 торговельне приміщенняПриміщення (торговельна зала, банкет­на зала, коктейль-хол), обладнане меб­лями для прийому їжі, а також магазин кулінарії, роздавальняruторговое помещениеПомещение (торговый зал, банкетный зал,    коктейль-холл),    оборудованное мебелью для приема пищи, а также магазин кулинарии, раздаточная
6.3 роздавальняСпеціально обладнане приміщення, час­тина торговельної зали або виробни­чого приміщення закладу ГХ для комп­лектування та відпускання страв спо­живачам або офіціантамruраздаточнаяСпециально  оборудованное помеще­ние, часть торгового зала или произ­водственного    помещения  заведения ОП для комплектования и отпуска блюд потребителям или официантам
6.4 торговельна зала закладу (ГХ)Спеціально обладнане приміщення за­кладу ГХ, призначене для продажу та споживання продукції власного вироб­ництва та закупних товарівruторговый зал заведения (ОП)Специально оборудованное помещение заведения ОП, предназначенное для про­дажи и потребления продукции собствен­ного производства и покупных товаров
6.5 місткість торговельної залиСпроможність торговельної зали    од­ночасно вміщувати  передбачену кіль­кість споживачів, яка виражена числом місцьruвместимость торгового залаВыраженная числом мест возможность торгового зала одновременно вмещать предусмотренное количество потреби­телей
6.6 місце (ГХ)Частина площі зали, обладнана відпо­відно до нормативів щодо обслугову­вання одного споживачаruместо (ОП)Часть площади зала, оборудованная в соответствии с нормативами по обслу­живанию одного потребителя
6.7 обіговість місцьКратність використання місць за пев­ний проміжок часуruоборотность местКратность использования мест за оп­ределенный период времени
6.8 обладнання закладу (ГХ)Різноманітні апарати, пристрої, прила­ди для приготування і відпускання, а також зберігання і транспортування ку­лінарної продукції та сировиниruоборудование заведения (ОП)Разнообразные   аппараты, устройства, механизмы для приготовления и отпус­ка, а также хранения и транспортиро­вания кулинарной продукции и сырья
6.9 менюЗсистематизований перелік страв, ку­лінарних,    борошняних кондитерських, булочних виробів та напоїв, який про­понують споживачам у закладах ГХ, де зазначено їх вихід, ціну та номер ре­цептуриruменюСистематизированный перечень блюд, кулинарных, мучных кондитерских, бу­лочных изделий и напитков, предлага­емых потребителям в заведениях ОП, где указан их выход, цена и номер ре­цептуры
6.10 прейскурант (ГХ)Зсистематизований   перелік алкоголь­них і  безалкогольних напоїв,  конди­терських і тютюнових виробів, фруктів, який пропонують споживачам у закла­дах    ГХ, з обов’язковим зазначенням маси, об’єму і ціни на відповідну оди­ницю продуктуruпрейскурант (ОП)Систематизированный   перечень алко­гольных    и безалкогольных напитков, кондитерских и табачных изделий, фрук­тов, предлагаемый потребителям в за­ведениях ОП, с обязательным указани­ем массы, объема и цены за соответ­ствующую единицу продукта
6.11 сервуванняРозміщування у певному порядку та по­слідовності на столі предметів серву­ванняruсервировкаРазмещение на столе предметов сер­вировки    в    определенном порядке и последовательности
6.12 предмет сервуванняПорцеляновий, фаянсовий, криштале­вий, скляний та інші види посуду, ме­талеві основні та допоміжні столові на­бори, серветки, квіти та ін.ruпредмет сервировкиФарфоровая, фаянсовая, хрустальная, стеклянная и другие виды посуды, ме­таллические основные и вспомогатель­ные столовые приборы, салфетки, цве­ты и др.
6.13 основний столовий набірНабір із ложки, виделки та ножа або виделки та ножа, які призначені для прий­мання їжіruосновной столовый приборКомплект, состоящий из ложки, вилки и ножа или вилки и ножа, предназна­ченных для приема пищи
6.14 допоміжні столові набориНабори або окремі предмети, які при­значені для порціювання кулінарних та кондитерських виробів, нарізання окре­мих    продуктів    та змішування напоїв тощоruвспомогательные столовые приборы Комплекты    или отдельные предметы, предназначенные    для порционирования кулинарных и кондитерских изде­лий,  нарезки отдельных продуктов и смешивания напитков прочее
6.15 функційна місткістьМеталевий посуд єдиного модуля для заповнювання    кулінарними напівфаб­рикатами та напівфабрикатами високо­го ступеня готовності для їх транспор­тування, теплового обробляння та по­давання у роздавальнюruфункциональная емкостьМеталлическая посуда единого модуля для    заполнения кулинарными полу­фабрикатами и полуфабрикатами вы­сокой степени готовности для их транс­портирования,    тепловой обработки и подачи в раздаточную
7  ТЕХНОЛОГІЯ   ГРОМАДСЬКОГО  ХАРЧУВАННЯ
7.1 кулінарне оброблянняСукупність різноманітних способів об­робляння харчових продуктів для на­дання їм властивостей, необхідних для подальшого обробляння та/чи вживанняruкулинарная обработкаСовокупность разнообразных способов обработки пищевых продуктов с целью придания    им    свойств, необходимых для дальнейшей обработки и/или упо­требления
7.2 механічне оброблянняОбробляння харчових продуктів меха­нічними засобами з метою приготуван­ня кулінарної продукції, булочних і бо­рошняних кондитерських виробівruмеханическая обработкаОбработка пищевых продуктов механи­ческими средствами с целью приготов­ления кулинарной продукции, булочных и мучных кондитерских изделий
7.3 хімічне оброблянняОбробляння харчових продуктів хіміч­ними речовинами з метою приготуван­ня    кулінарної    продукції, борошняних кондитерських і булочних виробівruхимическая обработкаОбработка  пищевых продуктов хими­ческими веществами с целью приго­товления кулинарной продукции, муч­ных кондитерских и булочных изделий
7.4 чищенняСукупність способів механічного чи ін­ших видів обробляння, за допомогою яких видаляється неїстівний поверхне­вий шар продукту — шкірочка, шкірка, лушпиння, шкаралупа, чашолистки, пло­доніжки (плодоовочева продукція), лус­ка (риба)ruочисткаСовокупность   способов механической или других видов обработки, с помо­щью   которых удаляется несъедобный поверхностный слой продукта — кожи­ца,    кожура, шелуха, скорлупа, чаше­листики, плодоножки (плодоовощная продукция), чешуя (рыба)
7.5 дочищанняВідділення від плодоовочевої продукції після її чищення очок, решток шкірочки і лушпинняruдочисткаОтделение    от плодоовощной продук­ции после ее очистки глазков, остат­ков кожицы и шелухи
7.6 миттяВидаляння з поверхні продуктів за до­помогою води бруду, домішок, отруто­хімікатів та мікрофлориruмойкаУдаление с поверхности продуктов при помощи воды грязи, примесей, ядохи­микатов и микрофлоры
7.7 вичищанняМеханічне    обробляння харчових про­дуктів з метою видаляння решток внут­рішніх органів і темної плівки, що ви­стилає черевну порожнину (птиця, ри­ба),    грубого сухожилля і поверхневої плівки (м’ясо) та інших неїстівних скла­довихruзачисткаМеханическая обработка пищевых про­дуктов с целью удаления остатков внут­ренних органов и темной пленки, что покрывает    брюшную полость (птица, рыба), грубых сухожилий и поверхност­ной пленки (мясо) и других несъедоб­ных составляющих
7.8 нарізанняРозділяння   сировини, напівфабрикатів та готових виробів на частини певної форми і розміру за допомогою різаль­ного інструмента або механізмуruнарезкаДеление сырья, полуфабрикатов и го­товых изделий на части определенной формы и размера с помощью резаль­ного инструмента или механизма
7.9 шаткуванняНарізування    овочів на дрібні вузенькі брусочки, палички    чи    тонкі вузенькі смужкиruшинкованиеНарезание овощей на мелкие узенькие брусочки, палочки или тонкие узенькие полоски
7.10 порціюванняРучне або механічне розділяння  кулі­нарних виробів на страви певної маси або об’ємуruпорционированиеРучное или механическое разделение кулинарных изделий на блюда опреде­ленной массы или объема
7.11 паніруванняМеханічне кулінарне обробляння, яке полягає в нанесенні на поверхню на-півфабриката паніровки (борошна, су­харної крихти,  нарізаного пшеничного хліба тощо)ruпанировкаМеханическая    кулинарная обработка, состоящая в нанесении на поверхность полуфабриката панировки (муки, сухар­ной крошки, нарезанного пшеничного хлеба и т. п.)
7.12 маринуванняХімічне кулінарне обробляння, яке по­лягає у витримуванні продуктів у роз­чинах харчових органічних кислот для надання готовим  виробам специфіч­ного смаку, духмяності та густості (кон­систенції), а також розм’якшування спо-лучальних тканин м’яса і рибиruмаринованиеХимическая кулинарная обработка, со­стоящая в выдерживании продуктов в растворе   пищевых органических кис­лот   для придания готовым изделиям специфического вкуса, аромата и кон­систенции, а также размягчения сое­динительных тканей мяса и рыбы
7.13 збиванняМеханічне кулінарне обробляння, яке полягає в інтенсивному перемішуванні одного чи декількох продуктів до до­сягнення ними стійкої пористо-плівко­вої дисперсної системиruвзбивание Механическая    кулинарная обработка, состоящая   в интенсивном перемеши­вании одного или нескольких продук­тов до получения ими стойкой пористо-пленочной дисперсной системы
7.14 протиранняМеханічне або ручне кулінарне оброб­ляння,    яке    полягає в подрібнюванні продукту для надання йому однорідної густості (консистенції)ruпротираниеМеханическая    или ручная кулинарная обработка, состоящая в размельчении продукта для придания ему однород­ной консистенции
7.15 фаршируванняМеханічне    кулінарне обробляння, яке полягає в наповнюванні фаршем спе­ціально підготовлених продуктівruфаршированиеМеханическая    кулинарная обработка, состоящая в наполнении фаршем спе­циально подготовленных продуктов
7.16 шпигуванняМеханічне    кулінарне обробляння, яке полягає у введенні овочів чи інших про­дуктів,    передбачених    рецептурою, у спеціальні надрізи в шматочках м’яса, тушках птиці або риби, для надання їм певних смакових властивостейruшпигованиеМеханическая    кулинарная обработка, состоящая в введении овощей или дру­гих    продуктов,  предусмотренных ре­цептурой, в специальные надрезы в ку­сочках мяса, тушках птицы или рыбы, для  придания  им определенных вку­совых свойств
7.17 розпушуванняМеханічне та хімічне кулінарне оброб­ляння, яке полягає у частковому руй­нуванні структури сполучальних тканин для    прискорення    процесу теплового оброблянняruрыхлениеМеханическая и химическая кулинар­ная обработка, состоящая в частичном разрушении структуры соединительных тканей для ускорения процесса тепло­вой обработки
7.18 теплове оброблянняСукупність способів кулінарного оброб­ляння харчових продуктів з метою до­ведення їх до потрібного ступеня кулі­нарної готовності, що полягає у впливі на них теплової енергіїruтепловая обработкаСовокупность способов кулинарной об­работки    пищевых продуктов с целью доведения    их до требуемой степени кулинарной    готовности, состоящая в воздействии на них тепловой энергии
7.19 варінняТеплове кулінарне обробляння, коли про­дукти доводять до стану кулінарної го­товності з повним або частковим зану­ренням у воду чи іншу рідину (молоко, бульйон тощо) або у водяній парі чи у полі надвисокої частотиruваркаТепловая    кулинарная обработка, при которой продукты доводят до состоя­ния кулинарной готовности с полным или частичным  погружением в кипя­щую воду или какую-либо другую жид­кость (молоко, бульон и т. п.), в во­дяной    пар или в поле сверхвысокой частоты
7.20 смаження [жарення]Теплове    кулінарне    обробляння про­дуктів або сировини на жирі [без жи­ру], що дає змогу довести їх до кулі­нарної готовності за температури, яка забезпечує    утворення на їх поверхні специфічної скоринкиruжареньеТепловая кулинарная обработка про­дуктов    на жире (без жира), которая дает возможность довести их до кули­нарной    готовности при температуре, обеспечивающей    образование на их поверхности специфической корочки
7.21 обсмажуванняКороткочасне смаження продуктів без доведення їх до кулінарної готовності для надання готовим виробам певних органолептичних властивостейruобжариваниеКратковременное    жарение продуктов без доведения их до кулинарной готов­ности для  приданиня  готовым изде­лиям определенных органолептических свойств
7.22 пасеруванняКороткочасне смаження продуктів для екстрагування духмяних та барвних ре­човин перед наступним тепловим об­робляннямruпассерованиеКратковременное жарение продуктов для экстрагирования ароматических и красящих веществ перед последующей тепловой обработкой
7.23 тушкуванняСпосіб теплового обробляння окремих видів продуктів або їх сумішей без до­давання    чи    з додаванням невеликої кількості    рідини (вода, бульйон, соус тощо) зі спеціями, духмяним корінням, харчовими кислотами та ін.ruтушениеСпособ тепловой обработки отдельных видов продуктов или их смесей без до­бавления или с добавлением неболь­шого количества жидкости (вода, бу­льон, соус прочее) со специями, аро­матическими    кореньями и пищевыми кислотами
7.24 запіканняСпосіб теплового обробляння продуктів або їх сумішей у тепловій камері до ут­ворення на поверхні виробу специфіч­ної скоринкиruзапеканиеСпособ тепловой обработки продуктов или их смесей в тепловой камере для образования   на поверхности изделия специфической корочки
7.25 розігрівання страв [кулінарних виробів]Теплове кулінарне обробляння заморо­жених    або охолоджених страв  [кулі­нарних виробів] натуральних чи з до­даванням рідини з доведенням їх до кулінарної готовностіruразогрев блюд [кулинарных изделий] Тепловая кулинарная обработка замо­роженных или охлажденных блюд [ку­линарных изделий] натуральных или с добавлением жидкости с доведением их до кулинарной готовности
7.26 термостатування страв; теплоутримування стравЗберігання заданої температури страв у роздавальні або під час доставляння їх до місця споживанняruтермостатирование блюдСохранение заданной температуры блюд в раздаточной или во время доставки их к месту потребления
7.27 охолоджування кулінарної про­дукціїСпосіб, який полягає у знижуванні тем­ператури кулінарної продукції для на­дання їй певних органолептичних влас­тивостей (драглі, желе тощо) та збері­гання для подальшого використанняruохлаждение кулинарной продукцииСпособ, состоящий в понижении тем­пературы    кулинарной продукции для придания ей определенных органолеп-тических свойств (студни, желе и т. п.) и сохранения для дальнейшего исполь­зования
7.28 випіканняТеплове обробляння тістової заготівки з метою приготування булочних та кон­дитерських виробів або кондитерських напівфабрикатівruвыпечкаТепловая обработка тестовой заготов­ки с целью приготовления булочных и кондитерских изделий или кондитер­ских полуфабрикатов
7.29 кондитерський напівфабрикатПродукт, отриманий з окремих видів ос­новної та додаткової сировини, що вима­гає подальшого обробляння для перетво­рення його в готовий кондитерський виріб (ДСТУ 2633)ruкондитерский полуфабрикатПродукт, полученный из отдельных ви­дов основного и дополнительного сы­рья и нуждающийся в дальнейшей об­работке    для превращения в готовое кондитерское изделие
7.30 випечений напівфабрикат (Нд ос­новний напівфабрикат]Кондитерський напівфабрикат після ви­пікання тістової заготівки (ДСТУ 2633)ruвыпеченный полуфабрикат (Нд основ­ной полуфабрикат)Кондитерский полуфабрикат после вы­печки тестовой заготовки
7.31 напівфабрикат для оздоблюван­няКондитерський напівфабрикат, що ви­користовується    для прошарування та прикрашання кондитерських виробівПримітка. До оздоблювальних напівфабрикатів на­лежать: крем, горіхи, цукати, фрукти, цукрова пудра (ДСТУ 2633)ruотделочный полуфабрикатКондитерский полуфабрикат, использу­емый для  прослаивания  и украшения кондитерских изделийПримечание. К отделочным полуфабрикатам от­носятся: крем, орехи, цукаты, фрукты, сахарная пудра
7.32 оздоблювання борошняних кон­дитерських виробівСукупність способів художнього оформ­лення борошняних кондитерських ви­робів з використанням оздоблювальних напівфабрикатівruукрашение мучных кондитерских изде­лий Совокупность    способов художествен­ного оформления поверхности изделия с использованием отделочных полу­фабрикатов
7.33 пряженняТеплове кулінарне обробляння молоч­них продуктів, що дає змогу довести їх до кулінарної готовності за температу­ри, яка забезпечує набуття ними специ­фічного смаку і кольору у всьому об’єміruтоплениеТепловая кулинарная обработка молоч­ных продуктов, дающая возможность до­вести их до кулинарной готовности при температуре, обеспечивающей приоб­ретение ими специфического вкуса и цвета во всем объеме
8  КУЛІНАРНА  ПРОДУКЦІЯ  ТА ЇЇ  ВИДИ
8.1 напівфабрикат високого ступеня готовностіКулінарний напівфабрикат, з якого вна­слідок мінімально необхідних техноло­гічних операцій одержують страви або кулінарні виробиruполуфабрикат высокой степени готов­ности Кулинарный полуфабрикат, из которого с помощью минимально необходимых технологических операций получают блю­да или кулинарные изделия
8.2 охолодна страва [кулінарний ви­ріб]Страва [кулінарний виріб], яка підлягає швидкому охолодженню до темпера­тур, що дозволяють збільшити термін її зберіганняruохлажденное блюдо [кулинарное изде­лие] Блюдо [кулинарное изделие], подлежа­щее быстрому охлаждению до темпе­ратур, которые позволяют увеличить срок его сохранности
8.3 замовна страваСтрава, що потребує окремого приго­тування та оформлення згідно з замов­ленням споживачаruзаказное блюдоБлюдо, требующее отдельного приго­товления и оформления в соответствии с заказом потребителя
8.4 фірмова страва [кулінарний, бо­рошняний кондитерський виріб]Страва  [кулінарний, борошняний кон­дитерський виріб], що її готують у кон­кретному   закладі ГХ за оригінальною авторською рецептурою із присвоєн­ням їй фірмової назви, на яку розпов­сюджується право захисту інтелекту­альної власностіruфирменное блюдо [кулинарное, муч­ное кондитерское изделие]Блюдо [кулинарное, мучное  кондитер­ское изделие], приготавливаемое в кон­кретном заведении ОП по оригиналь­ной авторской рецептуре с присвое­нием ему фирменного названия, на ко­торое распространяется право защиты интеллектуальной собственности
8.5 банкетна страваСтрава з оригінальним оформленням, яку готують для урочистих подійruбанкетное блюдоБлюдо, оригинально оформленное, го­товящееся для торжественных случаев
8.6 основний складник страви; ос­новний компонент стравиГоловний харчовий продукт, що вхо­дить до складу страви і визначає її вид Примітка. За основним складником розрізняють м’ясні, рибні, овочеві та інші стравиruосновной компонент блюдаГлавный пищевой продукт, входящий в состав блюда и определяющий его вид Примечание. По основному компоненту разли­чают мясные, овощные, рыбные и другие блюда
8.7 рецептура страви [кулінарного ви­робу] Перелік продуктів,  необхідних для го­тування страви [кулінарного виробу] із зазначенням   маси    продуктів, виходу страви    [кулінарного виробу] та стис­лим описом технології готуванняruрецептура блюда [кулинарного изде­лия] Перечень продуктов, необходимых для приготовления блюда [кулинарного из­делия], с указанием массы продуктов, выхода блюда [кулинарного изделия] и кратким описанием технологии приго­товления
8.8 вихід страви [кулінарного виробу]Маса страви [кулінарного виробу], яку встановлюють, враховуючи відходи і ви­робничі втрати (приріст) в процесі ку­лінарного обробляння продуктів, що вхо­дять до її складуruвыход блюда [кулинарного изделия]Масса    блюда [кулинарного изделия], устанавливаемая    с учетом отходов и производственных потерь (прибавки) во время  кулинарной обработки продук­тов, входящих в ее состав
8.9 відходи кулінарного оброблянняХарчові та технічні залишки, які утво­рюються в процесі механічного кулінар­ного оброблянняruотходы кулинарной обработкиПищевые и технические остатки, обра­зовавшиеся в процессе механической кулинарной обработки
8.10 втрати  [приріст]  від кулінар­ного оброблянняЗменшення [збільшення] маси продук­ту в процесі кулінарного обробляння, яке визначають зважуванням продукту до і після оброблянняПримітка. У ці втрати не включають зменшення маси продукту через відходиruпотери [прибавка] при кулинарной об­работке Уменьшение [увеличение] массы про­дукта, возникающие в процессе кули­нарной обработки и определяющееся взвешиванием продукта до и после об­работкиПримечание. В эти потери не включают умень­шение веса из-за отходов продукта
8.11 бутерброд; канапкаКулінарний виріб, який складається із одної чи двох скибок хліба з накладе­ними чи намащеними на них різними продуктами відповідно до рецептуриПримітка.  Бутерброди бувають відкриті та за­критіruбутербродКулинарные изделия, состоящие из од­ного или двух кусочков хлеба с нало­женными или намазанными на них раз­личными продуктами в соответствии с рецептуройПримечание.  Бутерброды  бывают открытые  и закрытые
8.12 закускаСтрава, яку подають споживачеві на початку вживання їжі, що сприяє збуд­женню апетитуruзакускаБлюдо, которое подается потребителю к началу еды и способствует возбуж­дению аппетита
8.13 суп; юшкаРідка або напіврідка страва, приготов­лена на бульйонах, відварах, квасі, мо­лоці чи молокопродуктах з додаванням або без додавання різноманітних склад­никівruсупЖидкое или полужидкое блюдо, приго­товленное на бульонах, отварах, квасе, молоке или молокопродуктах с добав­лением или без добавления различных компонентов
8.14 гарнірСкладник (овочевий, плодоягідний, круп’я­ний або борошняний) холодної або га­рячої страви із м’яса, птиці, рибиruгарнирКомпонент (овощной, плодоягодный, кру­пяной или мучной) холодного или го­рячего блюда из мяса, птицы, рыбы
8.15 соусСкладник страви  різної густості (кон­систенції), який використовують у про­цесі готування страви або подають до готової страви для покращення її смаку і духмяностіПримітка. Деякі соуси подаються як окремі стравиruсоусКомпонент блюда различной консис­тенции, который используется в про­цессе приготовления блюда или пода­ется к готовому блюду для улучшения его вкуса и аромата Примечание. Некоторые соусы подаются как от­дельные блюда
8.16 солодка страваСтрава, яку готують переважно з пло­дово-ягідної сировини, молока та мо­лочних продуктів з додаванням цукру, яєць, драглівних, смакових та духмяних речовинruсладкое блюдоБлюдо,    которое готовят преимущест­венно из плодово-ягодного сырья, мо­лока и молочных продуктов с добав­лением сахара, яиц, желирующих, вку­совых и ароматических веществ
8.17 напійРізновид   кулінарного   виробу рідкої консистенції, який готують з плодово-ягідної сировини, молока та молочних продуктів, шоколаду, смакових товарів (чаю, кави, какао) тощоruнапитокРазновидность кулинарного изделия жид­кой консистенции, которую готовят из плодово-ягодного сырья, молока и мо­лочных продуктов, шоколада, вкусовых товаров (чая, кофе, какао) прочее
8.18 печивоБорошняний кондитерський виріб крих­кої структури, переважно з використан­ням хімічних розпушувачів (ДСТУ 2633)ruпеченьеМучное кондитерское изделие хрупкой структуры преимущественно с исполь­зованием химических разрыхлителей
8.19 тістечкоБорошняний кондитерський виріб з ви­печених і оздоблювальних напівфабри­катів різноманітної форми (ДСТУ 2633)ruпирожноеМучное кондитерское изделие из вы­печенных и отделочных полуфабрика­тов разнообразной формы
8.20 тортБорошняний кондитерський виріб, що відрізняється від тістечок більшим роз­міром та складнішим художнім оздоб­ленням (ДСТУ 2633)ruтортМучное кондитерское изделие, отлича­ющееся от пирожных большим разме­ром и более сложной художественной отделкой
8.21 перепічкаКулінарний виріб з дріжджового тіста у вигляді коржа круглої форми, який ви­пікається на сковороді, намащеній жи­ромruлепешкаКулинарное изделие с дрожжевого тес­та в виде коржа круглой формы, кото­рое выпекают на сковороде, смазан­ной жиром
8.22 крутойКулінарний виріб з несолодкого пріс­ного листкового тіста, випечений у ви­гляді гофрованого коржа овальної фор­ми для приготування стравruкрутонКулинарное изделие с несладкого прес­ного слоеного теста, выпеченное в ви­де    гофрированного    коржа овальной формы, для приготовления блюд
8.23 тарталеткаКулінарний виріб з несолодкого пріс­ного тіста, випечений у вигляді кошика для приготування закусокruтарталеткаКулинарное изделие с несладкого прес­ного теста, выпеченное в виде корзи­ны, для приготовления закусок
8.24 волованКулінарний виріб з прісного листкового тіста, випечений у вигляді двох гофро­ваних коржів овальної або круглої фор­ми з виїмкою всередині, для приготу­вання закусокruволованКулинарное изделие с пресного теста, выпеченное в виде двух гофрирован­ных коржей овальной или круглой фор­мы, с выемкой посередине, для при­готовления закусок
8.25 профітроліВипечені дрібні  кульки  із заварного тістаruпрофитролиНебольшие шарики, выпекаемые из за­варного теста
8.26 пампушкаКулінарний виріб з дріжджового тіста, випечений у вигляді  невеликих було­чок, який подають до перших страв або як самостійну стравуruпампушкаКулинарное изделие с дрожжевого тес­та, выпеченное в виде небольших бу­лочек, которое подают к первым блю­дам или как самостоятельное блюдо
8.27 грінкаШматочок хліба певної форми та роз­міру,    підсушений або обсмажений у жиріruгренкаКусочек хлеба определенной формы и размера,  подсушенный  или обжарен­ный на жире
8.28 котлетна масаСуміш подрібнених овочів, м’якоті м’я­са, птиці або риби з додаванням інших продуктів (хліба, яєць, цибулі, часнику тощо) відповідно до рецептуриruкотлетная массаСмесь   измельченных овощей, мякоти мяса, птицы или рыбы с добавлением других продуктов (хлеба, яиц, лука, чес­нока прочее) в соответствии с рецеп­турой
8.29 кнельна масаСуміш подрібненої, протертої та збитої м’якоті м’яса, птиці або риби з дода­ванням інших продуктів (молока, верш­ків, білків яєць, масла вершкового, спе­цій тощо) відповідно до рецептуриruкнельная массаСмесь измельченной, протертой и взби­той  мякоти  мяса,  птицы  или рыбы с добавлением других продуктов (моло­ка, сливок, белков яиц, масла сливоч­ного, специй прочее) в соответствии с рецептурой
8.30 фаршКулінарний    напівфабрикат    із одного або декількох видів сировини, отрима­ний подрібненням продуктів, які попе­редньо можуть підлягати тепловому об­робляннюruфаршКулинарный    полуфабрикат из одного или нескольких видов сырья, получен­ный    измельчением или протиранием продуктов, которые предварительно мо­гут быть подвергнуты тепловой обра­ботке
8.31 клярРідке тісто з додаванням збитих білків яєць, у яке занурюють шматочки про­дукту перед смаженням на жиріruклярЖидкое тесто с добавлением взбитых белков яиц,  в которое погружают ку­сочки продукта перед жарением на жире
8.32 льєзонСуміш сирих яєць (меланжу або яєч­ного порошку), молока, вершків або во­ди, солі, спецій в певному співвідно­шенні, яку застосовують виготовляючи кулінарні напівфабрикати і виробиruльезонСмесь сырых яиц (меланжа или яично­го порошка), молока, сливок или воды, соли, специй в определенном соотно­шении, которую используют при изго­товлении кулинарных полуфабрикатов и изделий

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

бар5.7
безпека продукції (ГХ)4.25
бутерброд8.11
буфет5.13
варіння7.19
вечеря комплексна4.23
випікання7.28
виріб кулінарний4.13
виріб кулінарний охолодний8.2
виріб кондитерський4.5
виріб кондитерський борошняний4.6
виріб кондитерський борошнистий, Нд4.6
виріб кондитерський борошняний фірмовий8.4
вироби булочні4.4
вироби хлібобулочні4.3
витрати обігу (ГХ)4.31
вичищання7.7
вихід кулінарного виробу8.8
вихід страви8.8
відходи кулінарного обробляння8.9
волован8.24
втрати від кулінарного обробляння8.10
гарнір8.14
готовність кулінарна4.12
грінка8.27
ГХ4.1
дочищання7.5
доход валовий (ГХ)4.32
жарення7.20
заклад громадського харчування, ГХ4.8
заклад спеціалізований5.4
закуска8.12
закусочна5.8
зала закладу торговельна6.4
запікання7.24
збивання7.13
їдальня5.9
їдальня дієтична5.10
їдальня-роздавальня5.11
кав ‘ярня5.6
канапка8.11
кафе5.6
кафетерій (ГХ)5.12
клас закладу (ГХ)5.2
кляр8.31
компонент страви основний8.6
кругом8.22
кулінарія4.14
льєзон8.32
магазин кулінарних виробів5.14
маринування7.12
маса кнельна8.29
маса котлетна8.28
меню6.9
мережа закладів (ГХ)5.15
миття7.6
місткість торговельної зали6.5
місткість функційна6.15
місце (ГХ)6.6
набори столові допоміжні6.14
набір столовий основний6.13
напівфабрикат випечений7.30
напівфабрикат високого ступеня готовності8.1
напівфабрикат для оздоблювання7.31
напівфабрикат кулінарний4.16
напівфабрикат основний, Нд7.30
напівфабрикат кондитерський7.29
напій8.17
нарізання7.8
націнка (ГХ)4.29
обіговість місць6.7
обід комплексний4.23
обладнання закладу6.8
обробляння кулінарне7.1
обробляння механічне7.2
обробляння хімічне7.3
обробляння теплове7.18
обсмажування7.21
обсяг оптового товарообороту (ГХ)4.27
обсяг роздрібного товарообороту (ГХ)4.26
оздоблювання борошняних кондитерських виробів7.32
охолодження (кулінарної) продукції7.27
пампушка8.26
панірування7.11
пасерування7.22
перепічка8.21
печиво8.18
підприємство (ГХ)4.9
полуденок комплексний4.23
порціювання7.10
предмет сервування6.12
прейскурант (ГХ)6.10
прибуток (ГХ)4.30
приміщення торговельне6.2
приміщення виробниче6.1
приріст від кулінарного обробляння8.10
продавання продукції власного виробництва та закупних товарів4.10
продукція власного виробництва (ГХ)4.2
продукція кулінарна4.15
протирання7.14
профїтролі8.25
процес закладу (ГХ) виробничий4.17
процес закладу (ГХ) технологічний4.18
пряження7.33
раціон харчування4.21
раціон харчування добовий4.22
ресторан5.5
рецептура [кулінарного виробу]8.7
рецептура страви8.7
роздавальня6.3
розігрівання [кулінарних виробів]7.25
розігрівання страв7.25
розпушування7.17
сервування6.11
складник страви основний8.6
смаження7.20
сніданок комплексний4.23
соус8.15
страва4.11
страва банкетна8.5
страва фірмова8.4
страва замовна8.3
страва охолодна8.2
страва солодка8.16
суп8.13
тарталетка8.23
тістечко8.19
термостатування страв7.26
теплоутримування страв7.26
тип закладу (ГХ)5.1
торт8.20
товар закупний4.7
тушкування7.23
фарш8.30
фарширування7.15
харчування громадське4.1
харчування дієтичне4.20
харчування раціональне4.19
цех заготівельний5.3
ціна продукції власного виробництва (ГХ)4.28
чищення7.4
шаткування7.9
шинок5.8
шпигування7.16
юшка8.13
якість продукції власного виробництва (ГХ)4.24

АБЕТКОВИЙ  ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

бар5.7
безопасность продукции (ОП)4.25
блюдо банкетное8.5
блюдо заказное8.3
блюдо охлажденное8.2
блюдо сладкое8.16
блюдо фирменное8.4
блюдо4.11
бутерброд8.11
буфет5.13
варка7.19
вместимость зала6.5
волован8.24
выпечка7.28
выход блюда8.8
выход кулинарного изделия8.8
взбивание7.13
гарнир8.14
готовность кулинарная4.12
гренка8.27
доход валовый (ОП)4.32
дочистка7.5
емкость функциональная6.15
жаренье7.20,7.33
заведение общественного питания4.8
заведение специализированное5.4
завтрак комплексный4.23
закуска8.12
закусочная5.8
зал заведения торговый6.4
запекание7.24
зачистка7.7
изделия булочные4.4
изделие кондитерское4.5
изделие кондитерское мучнистое, Нд4.6
изделие кондитерское мучное фирменное8.4
изделие кулинарное охладительное8.2
изделие кулинарное фирменное8.4
изделие кулинарное4.13
изделие мучное кондитерское4.6
изделия хлебобулочные4.3
издержки обращения (ОП)4.31
кафетерий (ОП)5.12
кафе5.6
качество продукции собственного производства (ОП)4.24
класс заведения (ОП)5.2
кляр8.31
компонент блюда основной8.6
крутой8.22
кулинария4.14
лепешка8.21
льезон8.32
магазин кулинарии5.14
маринование7.12
масса кнельная8.29
масса котлетная8.28
меню6.9
место (ОП)6.6
мойка7.6
напиток8.17
нарезка7.8
наценка (ОП)4.29
обед комплексный4.23
обжаривание7.21
оборотность мест6.7
оборудование заведения (ОП)6.8
обработка тепловая7.18
обработка химическая7.3
обработка кулинарная7.1
обработка механическая7.2
объем оптового товарооборота (ОП)4.27
объем розничного товарооборота (ОП)4.26
ОП4.1
отходы кулинарной обработки8.9
охлаждение7.27
очистка7.4
пампушка8.26
панировка7.11
пассерование7.22
печенье8.18
пирожное8.19
питание диетическое4.20
питание общественное4.1
питание рациональное4.19
полдник комплексный4.23
полуфабрикаты высокой степени готовности8.1
полуфабрикат кулинарный4.16
полуфабрикат кондитерский7.29
полуфабрикат выпеченный7.30
полуфабрикат основной, Нд7.30
полуфабрикат отделочный7.31
помещение производственное6.1
помещение торговое6.2
порционирование7.10
потери при кулинарной обработке8.10
предмет сервировки6.12
предприятие (ОП)4.9
прейскурант6.10
прибавка при кулинарной обработке8.10
приборы столовые вспомогательные6.14
прибор столовый основной6.13
прибыль (ОП)4.30
продажа продукции собственного производства и покупных товаров4.10
продукция кулинарная4.15
продукция собственного производства (ОП)4.2
протирание7.14
профитроли8.25
процесс предприятия ОП производственный4.17
процесс предприятия ОП технологический4.18
раздаточная6.3
разогрев блюд7.25
рацион питания суточный4.22
рацион питания4.21
ресторан5.5
рецептура блюда8.7
рецептура кулинарного изделия8.7
рыхление7.17
сервировка6.11
сеть заведений (ОП)5.15
соус8.15
столовая диетическая5.10
столовая5.9
столовая – раздаточ ная5.11
суп8.13
тарталетка8.23
термостатирование блюд7.26
тип предприятия (ОП)5.1
топление7.33
торт8.20
товар покупной4.7
тушение7.23
ужин комплексный4.23
украшение мучных кондитерских изделий7.32
фарш8.30
фарширование7.15
цена продукции собственного производства (ОП)4.28
цех заготовочный5.3
шинкование7.9
шпигование7.16

Ключові слова: громадське харчування, кулінарія, кулінарна продукція, страва, фір­мова страва, ресторан, бар, їдальня, меню