ДСТУ 4281:2004 – ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Класифікація

ДСТУ 4281:2004


ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Класифікація

УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

Классификация

ESTABLISHMENTS OF THE CATERING TRADE

Classification


Чинний з 2004-07-01


ПЕРЕДМОВА

1   РОЗРОБЛЕНО: Українська академія зовнішньої торгівлі

РОЗРОБНИКИ: Р. Андрющенко, канд. екон. наук (керівник розробки); Л. Кондратенко, канд. екон. наук; А. Мазаракі, д-р екон. наук; М. Пересічний, д-р техн. наук; Г. П’ятницька, канд. екон. наук; Ю. Родіонов; О. Шалимінов

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59

3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 30389-95)


ЗМІСТ

1   Сфера застосування

2   Нормативні посилання

3  Терміни та визначення понять

4   Класифікація закладів ресторанного господарства

5  Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства

6  Характеристика структурно-функційних параметрів закладів ресторанного господарства різних типів і класів

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Γ  Бібліографія


1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сферу ресторанного господарства (далі — РГ).


2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями

СанПиН № 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропор­тящихся продуктов

СанПиН № 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятия общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое

ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення.


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті терміни та визначення вжито у такому значенні:

3.1 ресторанне господарство; РГ

Вид економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього.

Примітка. Суб’єкти господарської діяльності здійснюють діяльність у ресторанному господарстві через заклади РГ (ДСТУ 3862)

3.2 заклад РГ

Організаційно-структурна одиниця у сфері РГ, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організує споживання продукції власного виробництва і за­купних товарів, може організувати дозвілля споживачів.

Примітка. Заклад РГ розміщується в окремій капітальній будівлі або спеціально обладнаному приміщенні іншої капі­тальної або некапітальної споруди виробничих підприємств, установ, навчальних, лікувальних, оздоровчих закладів, готелів, магазинів, закладів культури, або у вагонах залізничного, салонах авіа-, авто- та водного транспорту тощо (ДСТУ 3862)

3.3 тип закладу РГ

Сукупність загальних характерних ознак виробничо-торговельної діяльності закладу РГ (ДСТУ 3862)

3.4 клас закладу РГ

Сукупність відмінних ознак закладу РГ певного типу, яка характеризує рівень вимог до про­дукції власного виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організування обслуговування та дозвілля споживачів.

Примітка. За ступенем комфорту, рівнем обслуговування і обсягом надаваних послуг ресторани і бари поділяють на три класи: люкс, вищий і перший (ДСТУ 3862)

3.5  повносервісний заклад РГ

Різновид закладу РГ з обслуговуванням офіціантами та значною часткою фірмових та замов­них страв і (або) напоїв у продукції власного виробництва.

Примітка. Повносервісними можуть бути, як правило, ресторани, бари, кафе

3.6 заклад швидкого обслуговування РГ

Різновид закладу РГ, де застосовують метод самообслуговування і пропонують обмежений асортимент продукції, що прискорює процес обслуговування

3.7  майдан харчування РГ

Комплекс закладів РГ швидкого обслуговування, що мають загальну торговельну залу

3.8  заклад РГ-клуб

Різновид закладу РГ, на базі якого працює клуб, що об’єднує споживачів за інтересами та особливостями смаків.

Примітка. Заклади РГ — клуби: клуб любителів чаю тощо

3.9 загальнодоступний заклад РГ

Заклад РГ, продукцію та послуги в якому може одержати будь-який споживач

3.10 закритий заклад РГ

Заклад РГ, продукцію та послуги в якому може одержати певний контингент споживачів.

Примітка. Закриті заклади РГ можуть організувати харчування особистого складу збройних сил, у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, на промислових підприємствах тощо

3.11  ресторан

Заклад РГ з різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів, високим рівнем обслуговування і комфорту у поєднанні з організуванням відпочинку і дозвілля споживачів.

Примітка. «Ресторан» від франц. «restorantes» — укріплювальний, відновлювальний.

За часом обслуговування ресторани поділяють на: швидкого обслуговування і звичайні; за методами обслуговуван­ня — обслуговування офіціантами і самообслуговування.

Розрізняють спеціалізовані ресторани: рибний ресторан, ресторан національної кухні тощо (ДСТУ 3862)

3.12  ресторан-бар

Різновид ресторану, до складу якого належить бар, торговельна зала якого суміжна з торго­вельною залою ресторану або барна стойка розміщена в торговельній залі ресторану

3.13  кафе

Заклад РГ із широким асортиментом страв нескладного готування, кондитерських виробів і напоїв, в якому застосовують самообслуговування або обслуговування офіціантами.

Примітка. Розрізняють спеціалізовані кафе: кафе-кондитерська, кафе-морозиво, кафе-молочне тощо (ДСТУ 3862)

3.14 кав’ярня

Різновид кафе з різноманітним асортиментом кави

3.15  кафе-бар

Різновид кафе, до складу якого входить бар, торговельна зала якого суміжна з торговельною залою кафе або барна стойка розміщена в торговельній залі кафе

3.16  кафе-пекарня

Різновид кафе, відмінною ознакою якого є виробництво і продаж хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів на місці

3.17 чайний салон

Різновид кафе з широким асортиментом чаю, де можна продавати кондитерські, булочні та борошняні кулінарні вироби

 3.18  кафетерій

Заклад РГ самообслуговування з асортиментом страв нескладного готування і напоїв, торго­вельна зала якого обладнана торговельно-технологічним устаткованням, призначеним для розда­вання їжі.

Примітка. У навчальних закладах, установах, промислових підприємствах, об’єктах роздрібної торгівлі тощо кафетерій організує споживання, як правило, через кафетерійну стойку (ДСТУ 3862)

3.19 закусочна; шинок

Заклад РГ самообслуговування, де переважає асортимент гарячих і холодних закусок, страв нескладного готування, призначений для швидкого обслуговування споживачів.

Примітка. Розрізняють спеціалізовані закусочні: «Галушки», «Куліш», «Деруни», «Сосиски», «Млинці», «Пиріжки», «Че­буреки», «Шашлики», «Вареники», «Пельмені», «Піцерія» тощо (ДСТУ 3862)

3.20 бар

Заклад РГ, в якому алкогольні, безалкогольні, змішані напої та страви до них і закупні това­ри продають через барну стойку.

Примітка. Розрізняють спеціалізовані бари: винний, пивний, молочний, вітамінний, коктейль-бар тощо (ДСТУ 3862)

3.21  нічний клуб

Різновид бару або ресторану, який працює переважно в нічні години, з організуванням різно­манітних видовищ і розважально-танцювальних програм із музичним супроводом.

Примітка. Розрізняють нічні клуби з послугами дозвілля: кабаре, більярд, диско тощо

3.22  пивна зала

Різновид бару або ресторану з широким асортиментом пива

3.23 їдальня

Заклад РГ для обслуговування певного контингенту споживачів із різноманітним асортимен­том продукції власного виробництва і закупних товарів, в якому страви можуть надавати у вигляді скомплектованих раціонів харчування.

Примітка. Функціює, як правило, за місцем роботи споживачів, у навчальних закладах, військових підрозділах, лікуваль­них та оздоровчих закладах, відділеннях лікарень, закладах соціальної підтримки малозабезпечених верств населення тощо. В їдальнях можуть функціювати зали оздоровчої, лікувальної та лікувально-профілактичної призначеності. В якості спеціалізованих їдалень розрізняють дієтичні їдальні (ДСТУ 3862)

3.24 буфет

Заклад РГ із обмеженим асортиментом готових страв і напоїв, розміщений у спеціально об­ладнаному приміщенні, де їжу споживають, як правило, стоячи чи продають на винос (ДСТУ 3862)

3.25  фабрика-заготівельня

Заклад РГ, призначений для механізованого виробництва власної продукції та централізова­ного забезпечування нею інших закладів РГ та об’єктів роздрібної торгівлі

3.26  фабрика-кухня

Заклад РГ, призначений централізовано готувати і постачати готову до споживання їжу в різні місця

3.27 домова кухня

Заклад РГ, призначений виготовляти продукцію власного виробництва і продавати її домашнім господарствам.

Примітка. Приймає від споживачів замовлення на кулінарну продукцію, булочні і борошняні кондитерські вироби, організує консультації з питань готування їжі, може організувати споживання їжі на місці

3.28  ресторан за спеціальними замовленнями (catering)

Заклад РГ, призначений готувати і постачати готову їжу та організовувати обслуговування спо­живачів в інших місцях за спеціальними замовленнями.

Примітка. Такі заклади можуть обслуговувати банкети, фірмові прийоми, ділові зустрічі, весілля та інші свята у залах, офісах, на природі, під тентами тощо.


4 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Класифікація закладів РГ базується на комплексі вимог до:

— асортименту продукції;

— рівня обслуговування і надаваних послуг.

Заклади ресторанного господарства поділяють на такі групи:

4.1  Продаж їжі і напоїв, як правило, призначених для споживання на місці з показуван­ням розважальних вистав або без них

Ця група охоплює:

4.1.1  ресторан

4.1.1.1 ресторан-бар

4.1.2 кафе

4.1.2.1  кав’ярню

4.1.2.2  кафе-бар

4.1.2.3 кафе-пекарню

4.1.2.4 чайний салон

4.1.3 кафетерій

4.1.4 закусочну; шинок

4.2  Продаж напоїв і страв до них, як правило, призначених для споживання на місці, з показуванням розважальних вистав або без них

Ця група охоплює:

4.2.1 бар

4.2.1.1  нічний клуб

4.2.1.2  пивну залу

4.3 Продаж їжі і напоїв для споживачів, об’єднаних за професійними ознаками

Ця група охоплює:

4.3.1  їдальню

4.3.2 буфет

4.4 Постачання їжі, приготованої централізовано, для споживання в інших місцях

Ця група охоплює:

4.4.1 фабрику-заготівельню

4.4.2 фабрику-кухню

4.4.3 домову кухню

4.4.4 ресторан за спеціальними замовленнями (catering).


5  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

5.1  Вимоги до закладів РГ визначають відповідно до таких основних характеристик:

— місце розташування закладу і стан прилеглої території;

— вид, тип та особливості будівлі;

— комфортність, зовнішній і внутрішній дизайн приміщення;

—  рівень оснащеності закладів устаткованням, меблями, посудом, столовими приборами, столовою білизною;

— процес обслуговування;

— асортимент продукції та вимоги до оформлення меню, прейскуранту і карти вин;

— освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу;

— номенклатура додаткових послуг.

5.2 У всіх закладах РГ має бути передбачено відповідність вимогам щодо безпеки життя і здо­ров’я споживачів, згідно з [1], [2] та ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010 та ГОСТ 12.1.019.

5.3 У всіх закладах РГ має бути передбачено надання змоги інвалідам пересуватися у візках.

5.4  Відповідно до свого типу у закладах РГ   має бути передбачено наявність необхід­них виробничих, торговельних та побутових приміщень згідно з СанПиН  № 42-123-4117, СанПиН № 42-123-5777, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.019 та ГОСТ 17.2.3.02.

5.5  Відповідно до типу в закладах РГ має бути передбачено наявність необхідного устатко-вання для готування та продажу їжі згідно з Рекомендованими нормами [3].

5.6  Склад і площі приміщень закладів РГ передбачено привести у відповідність із вимогами, передбаченими ДБН В.2.2-9; ДБН В.2.2-3.

5.7 Відповідно до типу і класу закладу РГ має бути передбачено наявність достатньої кількості столового посуду, приборів та столової білизни згідно з СанПиН № 42-123-5777.

5.8 Професійно-кваліфікаційний склад працівників виробництва і обслуговувального персона­лу має забезпечувати виконання вимог згідно з Довідником [4].

5.9 Інформацію про тип і клас закладу, належність, режим його роботи треба розміщувати на фасаді приміщення.


6 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РІЗНИХ ТИПІВ І КЛАСІВ

6.1  Рекомендовані відмінні вимоги до закладів РГ основних типів наведено в таблиці 1.

6.2  Номенклатуру додаткових послуг, що їх надають заклади РГ, подано в таблиці 2.

6.3 Вимоги щодо складу приміщень для споживачів у закладах РГ основних типів і класів по­дано у додатку А.

6.4 Вимоги щодо норми мінімальної площі на одне місце в залі у деяких закладах РГ подано в додатку Б.

6.5 Різновиди закладів РГ, що представлено у Міжнародному стандарті галузевої класифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН (код 5520) [5], подано в додатку В.     

Таблиця 1 — Рекомендовані відмінні вимоги до закладів ресторанного господарства основних типів і класів   

Показники, що характеризують заклади ресторанного господарстваТип закладу РГ
РесторанБарКафеКафе­терійЗаку­сочнаїдаль­няБуфет
люксвищийпер­шийлюксвищийпер­ший
1 Місце розташування закладу і стану прилеглої території:           
самостійна будівля або будівля, яка вхо­дить до складу торговельного центру, готелю тощо, побудована чи реконст­руйована за індивідуальним проектомXX X       
будівля побудована чи реконструйована за повторним або типовим проектом  X XXXXXX 
під’їздні шляхи, підходи до входу в зак­лад зручні, забезпечені довідково-інфор­маційними покажчиками, вся прилегла територія впорядкована, декоративно оформлена, озеленена, добре обладна­на, ввечері штучно освітлена1XXXXX X    
крита охоронна стоянка для легкових автомобілів відвідувачів із зоною обслу­говування поряд із закладомX  X       
стоянка для легкових автомобілів відві­дувачів із зоною обслуговування розта­шована поряд із закладом X  X      
паркування легкових автомобілів відві­дувачів поряд із закладом  X  XX XX 
можливості для паркування автомобілів на незначній відстані від закладу       X  X
2 Вид, тип та особливості будівлі:капітальна будівляXXXXXXXXXX 
капітальна або некапітальна будівля          X
будівля має унікальне сучасне або ори­гінальне архітектурно-планувальне рі­шенняXX XX      
3 Комфортність внутрішнього і зов­нішнього дизайну приміщень:           
над входом вивіска з оригінальними де­коративними елементами оформлення, з емблемою закладу, вказівкою типу і назви закладуXX XX      
центральний вхід забезпечує одночас­ний рух зустрічних потоків відвідувачів і має повітряно-тепловий захистXXXXXXXX   
Показники, що характеризують заклади ресторанного господарстваТип закладу РГ
РесторанБарКафеКафе­терійЗаку­сочнаїдаль­няБуфет
люксвищийпер­шийлюксвищийпер­ший
кондиціювання повітря з автоматичнимXX XX X    
підтримуванням оптимальних режимів температури та вологості1           
системи вентилювання  X  XXXXXX
архітектурно-художнє оформлення при­міщень закладуXXXXXXX XX 
унікальний внутрішній і зовнішній дизайн приміщенняX  X       
високо функційні торговельні та вироб­ничі приміщенняXXXX       
створення зручностей і затишку на ос­нові виділення окремих зон за допомо­гою архітектурно-конструкторських і декоративних елементів інтер’єруXX XX      
створення атмосфери, сприятливої для дозвілля і відпочинку за допомогою деко­ративного озеленення, художніх компози­цій, кольорової гами, освітлювання тощоXXXXXXX    
наявність естрадного і (або) танцюваль­ного майданчикаXXXX       
декоративне озеленення        XX 
4  Оснащеність закладу устаткованням, меблями, посудом, столовими прибо­рами, білизною:           
автоматизована система керування закладомX  X       
сучасне технологічне устаткованняXX XX      
меблі з вишуканим дизайномX  X       
меблі підвищеної комфортності, відпо­відають інтер’єру приміщеньXX XX      
меблі стандартні та зручні, відповідають інтер’єру приміщень  X  XXXXXX
високоякісні столовий посуд і прибориXX XX      
столова білизна (скатерки і серветки) виготовлена на замовленняXX XX      
5 Процес обслуговування:обслуговування офіціантами2XXXXXXX  X 
самообслуговування  X  XXXXXX
накривання столів за попереднім замов­ленням3        XXXX  X    
Показники, що характеризують заклади       ресторанного господарства Тип закладу РГ
РесторанБарКафе  Кафе­терійЗаку­сочнаїдаль­няБуфет
люкс вищий пер-шийлюкс вищийпер-ший
чітке дотримування стильової єдності сервування столівXX X       
впровадження дисконтних, передоплат-них пластикових карт, Інтернет-технологіїXX XX      
рівень сервісу:           
«відмінний»X  X       
«вище доброго» X  X X    
«добрий»  X  XXXXXX
наявність живої музикиX  X       
7 Асортимент продукції та вимог до           
оформлення меню, прейскуранту і           
карти вин:           
асортимент широкий, різноманітнийXX         
асортимент обмежений, специфічний        X X
меню і карта вин або меню і прейскурант художньо оформлені1XXXXX X    
меню складено:           
українською та декількома іноземними мовамиX  X       
українською та англійською мовами1 X  X X    
українською або українською і російсь­кою мовами  X  XXXXXX
наявність карти вин4XX XX      
8 Освітньо-кваліфікаційний рівень           
персоналу:           
досконале володіння правилами і техні­кою обслуговуванняXX XX      
знання порядку розраховування за кре­дитними картками та іноземною валютоюX  X       
знання і дотримування правил міжнарод­ного етикету, техніки і специфіки обслуго­вування іноземних споживачів, володіння кількома іноземними мовами в обсягах, не­обхідних для виконування своїх обов’язківX  X       
знання особливостей технології готуван­ня, оформлювання та подавання націо­нальних, фірмових і замовних страв іно­земних кухоньXX XX      
1 У тих закладах РГ типу «кафе», де використовують метод обслуговування офіціантами.2 Обслуговувати офіціантами можна у закладах РГ типу «їдальня» для офіцерського складу збройних сил, профе­сорсько-викладацьких колективів у вищих навчальних закладах тощо.3 У тих ресторанах першого класу і кафе, де використовують метод обслуговування офіціантами.4 У закладах РГ, що продають і організують споживання алкогольних напоїв.

Таблиця 2 — Номенклатура додаткових послуг, які надають заклади ресторанного господарства 

Додаткові послуги Тип закладу РГ
РесторанБарКафеКафетерійЗакусочнаїдальняБуфет
Бронювання місцьXXX    
БанкоматиXX     
Пункти обміну валютXX     
Розраховування за кредитними карткамиXX     
Дисконтні карткиXX     
Міські телефони-автоматиXXXXXX 
Міжміські телефони-автоматиXX     
Супутникове телебаченняXXX    
ІнтернетXXX    
ФаксX      
Продаж сувенірів, преси, аудіокасет тощоX      
Продаж живих і штучних квітівXX     
Комплектування і пакування сувенірів, квітів тощоX      
Виклик таксі і (або) транспортні послуги закладу (автопостачання)XX     
Чищення одягуXX     
Дрібне лагодження одягу                             :X      
Чищення взуттяXX     
Лагодження взуттяX      
Камера сховуX      
СейфXX     
Медичні послуги (медичний пункт)XX   X 
ФотопослугиX      
Ігрові автомати, азартні ігриXX     
Більярд, дартс, боулінг, міні-гольф тощоXXX    
Організування видовищXX     
ДискотекаXXX    
МузикаXXX XXX
Доглядання дітейX X    
Доглядання домашніх тваринX     
Обслуговування в автомобіляхX X X  
Організування проведення конференцій, семі­нарів тощо (конференц-зал)X      
Додаткові послугиТип закладу РГ
РесторанБарКафеКафетерійЗакусочнаїдальняБуфет
Організування бізнес-ланчівX X    
Постачання їжі, напоїв з обслуговуваннямXXX    
Організування бенкетівX X XX 
Продаж продукції на виносXXXXXXX
Організування відкритого майданчика дляхарчування    

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

Таблиця А.1 ·— Вимоги до складу приміщень для споживачів у закладах ресторанного господарства основних типів і класів         

Приміщення для споживачівТипи закладів РГ
РесторанБарКафеїдальняЗакусочна, кафетерій
Клас
люксвищийпершийлюксвищийперший
ВестибюльОООООНОно *ОНО
ГардеробООноОнононо *ноно
Облаштоване місце для зберігання верхнього одягуОООООО
ЗалаООООООООО
Банкетна залаОнонононо
Чоловіча туалетна кімната з примі­щенням для миття рукОООООноно*Оно
Жіноча туалетна кімната з примі­щенням для миття рукООООононо*Оно
Туалетна кімната з приміщенням для миття рук —ООО
Примітка:О    – наявність приміщення — обов’язкова;НО – наявність приміщення — не обов’язкова;—   – згідно з нормами наявність приміщення не передбачена у закладі РГ даного типу і класу, але не заборонена;*     – у закладах РГ типу «кафе», де застосовано метод обслуговування офіціантами, наявність приміщення обов’язкова.

У закладах РГ інших типів незалежно від місткості наявність туалетів обов’язкова.

У закладах РГ, місткістю до 50 місць, можлива наявність в одному приміщенні чоловічого і жіночого туалетів. У разі дотримання санітарно-гігієнічних норм дозволено користуватися туале­том персоналові і споживачам.


ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

Таблиця Б.1 — Вимоги щодо норми мінімальної площі на одне місце в залі у деяких закладах ресторанного господарства при навчальних закладах

Тип закладу РГПлоща на одне місце не менше, м2
1 їдальні загальноосвітніх навчальних закладів2 їдальні професійних навчальних закладів3 їдальні вищих навчальних закладів4 Спеціалізовані заклади швидкого обслуговування, буфети1,01,31,61,2

ДОДАТОК В

(довідковий)

Подані нижче різновиди закладів РГ представлено у Міжнародному стандарті галузевої кла­сифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН [5] (код 5520) і окремо не визначено вище:

В.1  ресторан на замовлення (carryout restaurants)

Різновид ресторану, що в якості основної послуги пропонує продаж виробленої ним продукції на винос.

Примітка. У ресторанах на замовлення передбачено постачання їжі в інші місця

В.2  ресторан-їдальня (commissary restaurants)

Різновид ресторану, що організує харчування працівників в організаціях

В.3  вагон-ресторан

Різновид ресторану, що організує харчування споживачів послуг залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту

В.4 пивні садки (brasseries; beer gardens)

Різновид бару, що продає і організує споживання різноманітного асортименту пива і має озе­ленену торговельну залу

В.5 пивна (pub)

Різновид бару, що продає і організує споживання алкогольних або безалкогольних напоїв.

Примітка. Як правило, основним напоєм у пивній є пиво

В.6 пивоварний бар (brew pub)

Різновид бару, у якому варять, продають і організують споживання пива на місці

В.7 бар-закусочна (snack bar)

Різновид бару із спеціалізацією за асортиментом на закусках та сендвічах (закритих бутербродах)

В.8 бар (ресторан) напоїв за спеціальними замовленнями (bartending)

Різновид бару (ресторану) за спеціальними замовленнями, в обслуговуванні якого задіяні бармени, що організують споживання напоїв

В.9 бістро (bistroteating places)

Різновид закладу РГ швидкого обслуговування, що продає і організує споживання їжі і (або) напоїв

В.10 таверна

Різновид кафе з асортиментом страв інших країн, відмінною ознакою якого є широкий асор­тимент алкогольних напоїв.


ДОДАТОК Г

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №108 «Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення».

2  Наказ МЗЕЗторгу України від 24.07.2002 р. № 219 «Про затвердження Правил роботи зак­ладів (підприємств) громадського харчування».

3 Наказ Мінекономіки від 03.01.2003 р. № 2 «Рекомендовані норми технічного оснащення зак­ладів громадського харчування».

4  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та гро­мадське харчування. К., 1999, — 162 с.

5  ISIC Rev.З code 5520 Restaurants, bars and canteens (Міжнародний стандарт галузевої кла­сифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН.


Ключові слова: ресторанне господарство, класифікація, заклад ресторанного господарства, ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, кафетерій, буфет.